२०८१ - जेठ - १३, आइतबार
Loading...
English नेपाली
क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
प्रदेश संचार सम्वन्धी ऐन, २०७७ कानुन/ऐन
प्रदेश वन ऐन, २०७७ कानुन/ऐन
प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन ऐन, २०७७ कानुन/ऐन
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ कानुन/ऐन
प्रादेशिक विद्युत ऐन, २०७७ कानुन/ऐन
प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७७ कानुन/ऐन
गाउँ सभा/नगर सभा/जिल्ला सभा कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७ कानुन/ऐन
प्रदेश अनुसन्धान व्युरो ऐन, २०७७ कानुन/ऐन
प्रदेश बालअधिकार सम्वन्धी ऐन, २०७७ कानुन/ऐन
१० मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ कानुन/ऐन
११ प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, 2075 कानुन/ऐन
१२ प्रदेश विनियोजन ऐन, 2075 कानुन/ऐन
१३ मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, 2079 कानुन/ऐन
१४ मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, 2079 कानुन/ऐन
१५ प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन, 2075 कानुन/ऐन
१६ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्वन्धी ऐन, 2079 कानुन/ऐन
१७ प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, 2077 कानुन/ऐन
१८ प्रदेश विनियोजन ऐन, 2078 कानुन/ऐन
१९ प्रदेश आर्थिक ऐन, 2075 कानुन/ऐन
२० प्रदेश आर्थिक ऐन, 2077 कानुन/ऐन
२१ प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्य सञ्‍चालन ऐन, २०७५ कानुन/ऐन
२२ गाउँ सभा/नगर सभा/जिल्ला सभाको कार्य सञ्‍चालन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन कानुन/ऐन
२३ प्रदेश निजामती सेवा ऐन, 2077 कानुन/ऐन
२४ आर्थिक ऐन, 2080 कानुन/ऐन
२५ मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, 2080 कानुन/ऐन
२६ मधेश प्रदेशका केही कानूनलाई संसोधन गर्ने ऐन, 2080 कानुन/ऐन
२७ स्वास्थ्यसेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन, 2078 कानुन/ऐन
२८ प्रदेश प्रहरी ऐन,2075 कानुन/ऐन
२९ प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, 2079 कानुन/ऐन
३० प्रदेश आर्थिक ऐन, 2078 कानुन/ऐन
३१ दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, 2076 कानुन/ऐन
३२ बालबालिकाको हक अधिकारको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन, 2077 कानुन/ऐन
३३ प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्य सञ्‍चालन ऐन, 2075 कानुन/ऐन
३४ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, 2074 कानुन/ऐन
३५ प्रदेश आकस्मिक कोष सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन, 2075 कानुन/ऐन
३६ मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन, 2077 कानुन/ऐन
३७ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी ऐन, 2075 कानुन/ऐन
३८ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी ऐन, 2075 कानुन/ऐन
३९ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्वन्धी ऐन, 2075 कानुन/ऐन
४० प्रदेश नं. २ को प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, 2075 कानुन/ऐन
४१ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, 2076 कानुन/ऐन
४२ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, 2076 कानुन/ऐन
४३ प्रादेशिक सडक ऐन, 2076 कानुन/ऐन
४४ दलित सशक्तिकरण ऐन, 2076 कानुन/ऐन
४५ प्रदेश आकास्मिक कोष ऐन, 2075 कानुन/ऐन
४६ प्रदेश नं. 2 को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी ऐन, 2075 कानुन/ऐन
४७ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहहरुले पाउने सुविधा सम्वन्धी ऐन, 2077 कानुन/ऐन
४८ आर्थिक ऐन, 2077 कानुन/ऐन
४९ विनियोजन ऐन, 2077 कानुन/ऐन
५० प्रदेश ववतनमोजन ऐन, २०७८ कानुन/ऐन
५१ प्रदेश नं. २ को विपद् व्यवस्थापन ऐन, 2075 कानुन/ऐन
५२ प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड (स्थापना र सञ्‍चालन) ऐन, 2077 कानुन/ऐन
५३ प्रदेश पदक ऐन, 2078 कानुन/ऐन
५४ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी ऐन, 2078 कानुन/ऐन
५५ मधेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन, 2079 कानुन/ऐन
५६ मधेश विश्वविद्यालय ऐन, 2079 कानुन/ऐन
५७ प्रदेश सञ्‍चार सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, 2079 कानुन/ऐन
५८ प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, 2079 कानुन/ऐन
५९ प्रदेश खोप ऐन, 2079 कानुन/ऐन
६० प्रदेश सहकारी ऐन, 2079 कानुन/ऐन
६१ प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धी ऐन, 2079 कानुन/ऐन
६२ प्रेदश लोक सेवा आयोग ऐन, 2076 कानुन/ऐन
६३ “प्रदेश एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धि ऐन, २०७७” pdf कानुन/ऐन
६४ प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्‍व सम्वन्धी ऐन, २०७९ कानुन/ऐन
६५ प्रदेश उधोग व्यवसाय ऐनको अनुसुची हेरफेर सम्बन्धि सुचना कानुन/ऐन
मा..

मा..

माननीय मन्त्री
मा.

मा.

राज्य मन्त्री
वीरेन्द्र कुमार यादव

वीरेन्द्र कुमार यादव

प्रदेश सचिव