क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
प्रदेश निजामती सेवा नियमावली,2079 कानुन/नियमावली
प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली,2078 कानुन/नियमावली
दलित सशक्तिकरण नियमावली, 2078 कानुन/नियमावली
प्रदेश सञ्‍चार नियमावली, 2077 कानुन/नियमावली
मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, 2080 कानुन/नियमावली
प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, 2079 को अनुसूची 4 हेरफेर तथा थपघट सम्वन्धी सूचना कानुन/नियमावली
मा.मोहम्मद समिम

मा.मोहम्मद समिम

माननीय मन्त्री
.

.

मा.राज्यमन्त्री
.

.

प्रदेश सचिव