क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश, २०७८ कानुन/अध्यादेश
प्राविधिक विश्वविद्यालय अध्यादेश, २०७८ कानुन/अध्यादेश
मा. राज कुमार लेखी

मा. राज कुमार लेखी

माननीय मन्त्री
मा. शारदा थापा

मा. शारदा थापा

राज्य मन्त्री
वीरेन्द्र कुमार यादव

वीरेन्द्र कुमार यादव

प्रदेश सचिव